Carte Blanche – מרתון סרטים קצרים מעוררי השראה

קידן אלעד

ד

שנה:

סמסטר:

0.5

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הקולנוע הקצר העכשווי מעורר השראה בעולם. תוך הקרנה של כ-30 סרטים ננתח מבנים תסריטאיים ומבע קולנועי וננסה להבין את מסגרת זמן המסך הקצר ומגבלותיה. נדון במושגים כמו זמן-מקום-זיכרון, הזמן הדרמטי של ההווה המתמשך והקשר בין תעודה לקולנוע הנרטיבי. נבדוק אם יש נושאים "טבעיים" לקולנוע קצר ונבחן את התפיסה שלפיה ככל שסרט נושא אופי יותר אישי ומקומי הוא אוניברסלי יותר. דגש מיוחד יושם על נקודת המבט, על הגיבור (או היעדרו) ועל הקשר שבין התבגרות לתובנה. יוקרנו סרטים של יוצרים עצמאיים ושל סטודנטים שנוצרו בשנים האחרונות במדינות שונות במערב אירופה ובמזרחה, בארצות־הברית, באוסטרליה, בדרום אמריקה, במזרח הרחוק ובמקומות אחרים.