top of page
יום פתוח בביה"ס סם שפיגל - ירושלים

הרשמה

2024-2025

לשנה"ל

  • ייתכנו שינויים לגבי המועדים לאור המצב

מסלול מלא - הרשמה מועד א'

01.11.2023 - 30.01.2024

06.02.2024

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד)

25.02.2024

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון)

מסלול תסריטאות - הרשמה מועד א'

01.11.2023 - 30.01.2024

07.02.202

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד)

25/28.02.2024

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון)

29.02.2024 - 19.05.2024

מסלול מלא - הרשמה מועד ב'

28.05.2024

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד)

29.05.2024

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון)

29.02.2024 - 19.05.2024

מסלול תסריטאות - הרשמה מועד ב'

29.05.2024

מבחני מיון (לאחר הרשמה בלבד)

23.06.2024

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון)

30.5.2024 עד 14.7.2024

מועד מאוחר

23.7.2024

הגשת מבחנים (מסלול מלא ותסריטאות)

7/11.8.2024

ראיון אישי - מסלול מלא

ראיון אישי - מסלול תסריטאות

ביטול מועמדות

מועמד המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר דמי ההרשמה

bottom of page