top of page
סיור בירושלים - סטודנטים מסם שפיגל

הרשמה למסלול תסריטאות

2024/2025

לשנה"ל 

הסתיימה ההרשמה לשנה"ל

הרשמה מועד א' 

הגשת מבחני בית

ראיון אישי 

הרשמה מועד ב' 

הגשת מבחני בית

ראיון אישי (מותנה בהצלחה במבחני המיון)

הרשמה מועד א' 

הרשמה מועד מאוחר

הרשמה מועד א' 

מועד הגשת מבחני הבית

הרשמה מועד א' 

ראיון אישי 

מי יכולים להירשם?

כל מי שברשותם תעודת בגרות* ומרגישים שהם מתאימים ללימודים במסלול תסריטאות. ידע או ניסיון קודם בתחומי הקולנוע והטלוויזיה אינם הכרחיים, אך תינתן עדיפות מסוימת למועמדים בעלי רקע בכתיבה וביצירה.

* ועדת הקבלה רשאית לקבל סטודנטים בעלי היסטוריה לימודית מוכחת שלא השלימו תעודת בגרות מלאה

דמי ההרשמה למסלול תסריטאות: 300 שקל

אמצעי תשלום:

  • ניתן לשלם במזומן במזכירות בית הספר

  • באמצעות העברה בנקאית: הבנק הבינלאומי (31), סניף 74, מס' חשבון 409310077

  • כרטיס אשראי

  • בהמחאה לפקודת בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים

  • ניתן גם לשלוח את התשלום בדואר רשום ולוודא שהגיע למזכירות בית הספר

מועמדים הנרשמים למסלול תסריטאות וגם למסלול נוסף יזכו להנחה של 50% מדמי ההרשמה על המסלול הנוסף (סה"כ 150% לשני המסלולים).

שלבי ההרשמה למסלול תסריטאות

  • טפסי הרשמה. על הנרשמים למלא את טופס ההרשמה במלואו ולוודא שהטופס ודמי ההרשמה הגיעו למזכירות בית הספר.

  • מבחני בית. כחמישה שבועות לפני מועד ההגשה יקבלו הנרשמים מבחני בית בדואר אלקטרוני, שאותם עליהם למלא לפי הנחיות המזכירות. זמן העבודה הנדרש למבחנים הוא כשלושה שבועות; לכן, מומלץ להקדים ככל הניתן את מסירת טופס ההרשמה.

  • מועמדים שיש ברשותם עבודה או פרסום קודם בתחומי הכתיבה מוזמנים להגישם למזכירות בית הספר לצד מבחני הבית. ניתן להגיש עבודה קודמת אחת בלבד עד לתאריך ההגשה הנקוב. המועמדים מתבקשים למסור העתק של העבודה, ולא את המקור. בית הספר אינו אחראי לאובדן עבודות.

  • ראיון אישי בבית הספר. מועמדים שעברו בהצלחה את מבחני הבית יוזמנו לראיון בפני ועדת קבלה. הוועדה תקבע אילו מועמדים יתקבלו למסלול ואילו לא יתקבלו.

שכר לימוד

שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"א הוא 14,000 שקל. שכר הלימוד לשנים הבאות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (שכר הלימוד הסופי לכל שנת לימודים מתפרסם בחודש יולי באותה שנה, ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד בשנה הקודמת). נוסף לשכר הלימוד, מדי שנה יש לשלם דמי שכלול בסך 200–850 שקל (850 שקל בשנה הראשונה, וסכומים נמוכים יותר בהמשך הלימודים) לטובת מינוי לסינמטק, ספרי לימוד, מקראות, תדפיסים ופעילויות העשרה.

מלגות

הנהלת בית הספר פועלת ללא לאות להשגת מלגות שכר לימוד מלאות או חלקיות, מלגות קיום, פרסים על מצוינות, מלגות הפקה, מלגות סיוע פסיכולוגי ומלגות להשתלמויות בארץ ובחו"ל – מקרנות, ממוסדות ומאישים בישראל ובחו"ל.

עצמאות ושינויים

לבית הספר שיקול דעת מלא והזכות הבלעדית לשנות את תוכנית הלימודים וההפקות. הסטודנטים יהיו כפופים לתקנוני בית הספר.

bottom of page