תרבות ישראלית

שנקר יעל

א

שנה:

ב

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

סוגיות הקשורות בזהות בחברה הישראלית והשתקפותן בספרות, באמנות ובקולנוע חושפות מתח המתקיים בין "שוליים" ל"מרכז", בין "יצירה פוליטית" ל"אוניברסלית" ובין זהות לאומית לדתית. נתייחס לסוגיות של היסטוגרפיה ציונית; הגירה ועלייה; שלילת הגלות; יוצרים דתיים ויוצרים פוליטיים. הטקסטים שיידונו יכללו, בין השאר, כתבים של אורי צבי גרינברג, זאב ז'בוטינסקי, דוד פוגל, משה שמיר, אבות ישורון, אמיל חביבי, יונה וולך, יעקב שבתאי, אהרן אפלפלד, אדמיאל קוסמן ואידה פינק. נקרין פרקים מהסדרות "עמוד האש", "תקומה" ו"הכל אנשים", וקטעים מסרטים עלילתיים ותיעודיים )"הוא הלך בשדות", "סלאח שבתי", "שחור", "עיניים גדולות", "נגוע", "אוסטורה", "מסע אלונקות", "מר באום", "עבדי השם" ועוד(.