מבע קולנועי - היצ'קוק ואחרים

פרופ' לב יאיר

א

שנה:

א

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הקורס יבחן את המושג מבע קולנועי תוך ניתוח סצנות מסרטים שונים במגוון של סגנונות ואסטרטגיות בימוי. בכל שיעור נקרין כמה סצנות ונדון בפריימינג, במיזנסצנה,  58 בתפיסת התאורה ובאלמנטים אחרים. נדון גם במושגים נקודות תצפית, אופני מסירת אינפורמציה ודיסאינפורמציה, להגיד ולהראות, אקספרסיביות ומינימליזם, נוכחות היוצר, שימוש בעריכה ועוד. סרטיו של היצ'קוק יהיו נקודת המוצא לדיון בתפקיד הבמאי ובתחבולות שהוא נוקט כדי לביים את צופיו. נקרין דוגמאות מתוך "ורטיגו" ו"חלון אחורי" )אלפרד היצ'קוק(, "בוני וקלייד" )ארתור פן(, "הנידון למוות ברח" )רובר ברסון(, "ליקוי חמה" )מיכלאנג'לו אנטוניוני(, "אפוקליפסה עכשיו" )פרנסיס פורד קופולה(, "מסע לקיתרה" )תיאו אנגלופולוס(, "תקוות גדולות" )מייק לי( ועוד.