אודות ועד מנהל הנהלה סגל אודות המפיק סם שפיגל עמיתי כבוד שקיפות מניפסט
מסלולי לימוד
גלריית הבוגרים לינקים שימושיים
אתר ההרשמה
למה סם שפיגל?
רשימת המרצים
פרסים ורטרוספקטיבות
החממה הבינלאומית
סדנאות אמן
אירועים ויוזמות
מערכת מידע לסטודנט מערכת מידע למרצה אתר האינפורמציה inside ספריית ביה"ס ארכיון ביה"ס קישור מערכת משובים המעבדה לאתיקה
test test
EN
<< צפו ברשימת הידיעות המלאה
ההרשמה למועד ב' נפתחה. היום הפתוח הבא יתקיים ב 3.6.21
ברכות לבוגרי ביהס על זכייתם בפרסי האקדמיה לטלוויזיה 2020
פיץ' חפץ -ערב מרתק עם תלמידי שנה א' במסלול תסריטאות: שיתופי פעולה יצירתיים מתחילים כבר בשנה א׳
סופיה לורן קיבלה תואר עמיתת כבוד של ביה"ס בערב הגמר ששודר און ליין מבנייני האומה בירושלים
 

מבזקים וחדשות

כללים ונהלי הגשה של מיזם "סיפורים מהבידוד"

                                         

 

מידע כללי להגשת הצעות במסגרת המיזם

סיפורים מהבידוד


מיזם מיוחד של בית הספר סם שפיגל ליצירה קולנועית וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי ליצירת סרטים קצרים על רקע משבר הקורונה

משלב כתיבת סיפור שיעובד לתסריט ולהפקה.

הסיפורים הנבחרים יפורסמו באתר YNET תרבות

 

עדכון - מועד אחרון להגשה

יום שלישי, 7.4.20 עד השעה 16:00

 

 

א.    מטרת המיזם

       להביא אל המסך סיפורים העוסקים בתקופה ייחודית והיסטורית זו, מחייבת להתכנס לבידוד אישי וחברתי            ולאפשר יצירה קולנועית העוסקת בנושא.

ב.     אופן פעילות המיזם:

        המיזם יפעל בשני מסלולים: סרט עצמאי קצר וסרט גמר סטודנטים באמצעות שלושה שלבים:

§       שלב א' - הגשת סיפורים קצרים בנושא:

 הסיפור יהיה עלילתי, קצר ומקורי שאיננו עיבוד של יצירה קיימת (ולהסרת ספק אף לא מועתק או מבוסס על   יצירה אחרת) ושלא פורסם ולא הופק קודם לתחרות. אורך הסיפור לא יעלה על 1,200 מילים.

§       שלב ב' - הליך לקטורה לבחירת הסיפורים והכרזה על ההצעות הנבחרות לקבלת מענקי פיתוח לטובת עיבוד   הסיפור לתסריט המתבסס על הסיפור שהוגש.

ארבעת הסיפורים הזוכים יפורסמו, בכפוף לשיקול מערכת ynet , במדור התרבות של האתר

§       שלב ג' - הליך לקטורה, בחירה ואישור מענקי הפקה

 

ג.      כללים ונהלים

1.     בית הספר סם שפיגל ליצירה קולנועית ("בית הספר") בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ("הקרן"), מכריזים על מיזם מיוחד לפיתוח והפקת סרטים קצרים תחת הכותרת -"בידוד" ("המיזם")

2.     המיזם מיועד לתלמידי בית הספר בשנים ג' ו- ד' ולבוגרי בית הספר בלבד

3.     במסגרת המיזם ייבחנו סיפורים העוסקים בנושא, אשר יעובדו בהמשך לתסריטים עלילתיים קצרים באורך של 5-15 דקות, והעומדים בנהלי בית הספר, הקרן ובקריטריונים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט.

4.     הנהלת המיזם המורכבת מנציגי הגופים השותפים, או מי שימונו מטעמם, תמנה וועדה מקצועית שתבחן את ההצעות ותעביר את המלצותיה להנהלת המיזם.

5.     הוועדה המקצועית תורכב מאנשי קולנוע ותרבות בכירים ושמותיהן/ם יישארו חסויים עד לפרסום התוצאות.

6.     הנהלת המיזם תבחר את הפרויקטים העוברים שלב בהתאם לחוות הדעת והמלצות הוועדה המקצועית.

7.     ארבעת הסיפורים הזוכים יפורסמו, בכפוף לשיקול מערכת  ynet , באתר במדור תרבות

8.     אתר "YNET" יהיה רשאי לפרסם סיפורים נוספים מבין אלו שלא יזכו במענק.

9.     לאתר ynet ו/או/ מי מטעמו אין אחריות על התנהלות המיזם, מהלכו ובחירת הזוכים

10.  הגשת הסיפורים תתבצע עד לתאריך 2.4.20 בשעה 16:00 באמצעות אתר ביה"ס www.jsfs.co.il. טופס הרשמה למיזם מפורסם באתר בית הספר ובאתר קרן גשר. הבקשה תכלול את הסיפור המוצע בצירוף טופס הרשמה חתום.

11.  במיזם ישתתפו כל הסיפורים שיוגשו עד ליום 2.4.2020 בשעה 16:00. סיפורים שיגיעו לאחר מועד זה, לא ייבחנו.

12.  בעצם הגשת הסיפור הקצר למיזם מצהיר המגיש/ה כי הוא  בעל/ת זכויות היוצרים המלאות על הסיפור.

13.  הנהלת המיזם תחליט על אופן ומועד פרסום שמות הזוכים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי

14.  בהשתתפותו מעניק כל מגיש של הסיפור זכות שימוש בלתי מוגבלת וללא דרישת תשלום לפרסום הסיפור כולו או חלקו באתר ynet ו/או בעיתון ידיעות אחרונות, ו/או, בפרסומי ובאתר בית הספר ובפרסומי ואתר הקרן ובכל דרך אחרת שעליה תחליט הנהלת המיזם.

15.  הזוכה/ים/ות מביעים בזאת את הסכמתם באורח בלתי חוזר להקרנת הסרטים שיופקו על בסיס הסיפורים באתר בית הספר ובאתר הקרן, מיד לאחר הקרנת הבכורה בישראל או בחו"ל וכן ולכל הקרנה באופן שייראה לנכון לבית הספר או לקרן. הגשת הסיפורים למיזם מהווה הסכמה לסעיף זה.

 

ד.     מסלולי המיזם ונהלי עבודה:

 

1. סרט עצמאי קצר    

§       הזכאים להגיש במסלול זה הם בוגרי בית הספר

§       3 הסיפורים הנבחרים יזכו במענקי קרן גשר לפיתוח תסריט ע"ס 8,000 כל אחד, לצורך עיבודם לתסריטים עלילתיים בכפוף לחתימה על הסכם מול הקרן.

§       על הזוכים להגיש תסריטים שיפותחו על  בסיס הסיפורים שהוגשו בתוך 90 ימים מהודעת הזכייה שתימסר להם מאת הנהלת המיזם. מתוכם ייבחר תסריט אחד אשר יהיה זכאי למענק הפקה.

§       התסריט הנבחר יזכה במענק קרן גשר בגובה של עד 130,000 ₪ לצורך הפקת סרט עלילתי באורך 5-15 דקות, בכפוף למדיניות ההשקעה בקרן ולחתימה על הסכם שייחתם בין היוצר לבין הקרן והתחייבות לעמידה בתנאים ובאבני הדרך כפי שיפורטו בהסכם.

§       היוצר/ת הזוכה במענק ההפקה, יידרשו לעמוד בהיתכנות הפקתית מלאה להפקה בגובה המענק האמור בתוך 12 חודשים ממועד הזכייה.

 

 

§       הארכת מועד מעבר ל-12 חודשים הנזכרים לעיל לא תעשה זולת במקרים חריגים. לוח הזמנים שירשם בהסכם לגבי כל אחת מאבני הדרך בפיתוח התסריט ובהפקת הסרט מחייב את יוצרי הסרט. אי עמידה בלוח הזמנים כפי שיפורט בהסכם, תבטל את הזכות לקבלת המענק

§       בית הספר יסייע להפקה באמצעות מתקניו וזאת במידת האפשר ובכפוף ללו"ח הזמנים של הפקות בית הספר, לעמידה בכל נהליו ולמימון ביטוח ההפקה

2. סרט גמר סטודנטים

§       הזכאים להגיש במסלול זה הם תלמידי בית הספר בשנים ג' ו- ד'

§       הסיפור הנבחר יקבל מקרן גשר לקולנוע רב תרבותי, מענקי פיתוח והפקה לסרט עלילתי קצר (עד 15דק'), אשר יוכר כסרט גמר של הסטודנט.

§       מענק הפיתוח יעמוד על סך של 3,000 ₪ עם הכרזת הזכייה ומענק ההפקה יעמוד על סך 17,000 ₪ בכפוף לאישור התסריט ע"י הנהלת המיזם וחתימה על הסכם בין הסטודנט לבין הקרן והתחייבות לעמידה בתנאים ובאבני הדרך כפי שיפורטו בהסכם.

§       למען הסר ספק, מענק ההפקה מותנה בפיתוח תסריט שיאושר על ידי בית הספר, בכפוף לנהלי סרט גמר של בית הספר. על סרט הגמר יחולו כל ההוראות והתקנונים הרלבנטיים של בית הספר. זכויות היוצרים יהיו בבעלות בית הספר כנהוג ביחס לסרטי סטודנטים. אי עמידה בהוראות בית הספר ובלוח הזמנים הנהוג בו תוביל לביטול המענק.

 

ה.    נוהל הגשת בקשות:

 

16.  זכאים להגיש בקשות יוצרים-ות עצמאיים, שהם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, הרשומים ופועלים דרך קבע בישראל והעומדים בכללים אשר נקבעו לצורך הפקת סרט ישראלי עפ"י חוק הקולנוע תשנ"ט- 1999 וכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"א-2001 (לרבות סעיף 2 לכללים) וכפי שישונו מעת לעת, וכן בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

17.  הסיפור יוגש בעברית

18.  המגיש/ה רשאי/ת להגיש סיפור אחד בלבד.

19.  על פי המבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, החל משנת 2019, חובת המוסד להעביר לבחינת הלקטורים/ות תסריט בלא ציון שם המבקש (תסריטאי/ת, במאי/ת או מפיק/ה. לפיכך שמות יוצרי הפרויקט לא יועברו ללקטורים ויישמרו במערכת.

שימו לב שאין להכניס בכל מסמכי ההגשה, מלבד בטופס הבקשה, את שמות היוצרות/ים. המיזם שומר לעצמו את הזכות לפסול הגשה אשר תכלול מסמכים עם שמות היוצרים-ות כאמור.

 

ו.      נוהל ביצוע השקעה:

 

20.  לוח הזמנים שירשם בהסכם לגבי כל אחת מאבני הדרך בפיתוח התסריט ובהפקת הסרט מחייב את יוצרי הסרט. אי עמידה בלוח הזמנים כפי שיפורט בהסכם, תבטל את הזכות לקבלת המענק.

21.  ההשקעה בפרויקט תועבר בצמוד להתקדמות הפיתוח ו/או ההפקה על שלביהם השונים ע"פ אבני דרך ולוחות זמנים שיפורטו בהסכם.

22.  יוצרי הפרויקטים שיופקו יחויבו לשבץ בתחילת הסרט ובסופו, על מסך נפרד, את לוגו בית הספר ולוגו הקרן ולציין את מעורבותם בכל הפרסומים וכן לשלב בסיום הסרט כותרות כפי שיימסרו לו ע"י הקרן. נוסח הקרדיט והכותרות יוגדרו במסגרת הסכם ההפקה ו/או הפיתוח.

 

ז.      כללי

 

23.  במידה והוועדה המקצועית לא תמצא סיפורים שיהיו ראויים לדעתה לפרסום ו/או לקבלת מענקים, תהיה הנהלת המיזם רשאית להחליט על ביטול הפרויקט, או פיצול המענקים או ביטולם או הענקת חלק מהם בלבד

24.  בעלי-ות זיקה או עניין ישירים או עקיפים לבית הספר סם שפיגל ו/או לקרן גשר לקולנוע רב תרבותי ו/או למערכת YNET- ובכלל זה חברי הנהלה, לקטורים, וחברי הוועדה המקצועית, לא יוכלו להגיש הצעות

25.  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמך הנהלים והכללים, למבחני התמיכה המעודכנים של המועצה הישראלית לקולנוע, משרד התרבות והספורט, יגבר האמור במבחני התמיכה של משרד התרבות, ובתבחינים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע

 

ההרשמה הסתיימה

 

לשאלות והבהרות: keren@jsfs.co.il

 

 

 

צור קשר   I  מבוגרינו   I  VOD   I  אודות ביה"ס   I  דף הבית
החממה הבינלאומית   I  מן התקשורת   I  סדנאות   I  מרצים
לרשימת התומכים המלאה
בניית אתרים